Kontakt

Adresa:     Místní knihovna v Mšeném lázních

                     Mládežnická 175

                     411 19 Mšené lázně  Email:       
knihovnamsenelazne@seznam.cz
Telefon:    
+420 723 079 196Knihovnice:
  Jaroslava Hujová

 

Historie:

 

První zmínka o obecní knihovnì je uvedena v kronice obce z roku 1928. V té dobì mìla knihovna 367 svazkù a roènì se pùjèilo 800 titulù. Knihovníkem byl pan Václav Hájek. V roce 1929 rezignoval na funkci a knihovníkem se stal pan Josef Fridrich, který zároveò vedl obecní kroniku. Knih postupnì pøibývalo, takže v roce 1939 bylo v knihovnì již 813 knih, 128 registrovaných ètenáøù a 1538 výpùjèek.

V souèasnosti knihovna sídlí v budovì kulturního domu Mšené - láznì a je plnì automatizována knihovnickým systém Clavius REKS .

Pro veøejnost jsou k dispozici dva poèítaèe pøipojené na internet. Služba je poskytována zdarma.

V knihovnì je i malý dìtský koutek, kde si dìti mohou hrát a maminky v klidu vyhledat informace.

Z HISTORIE MŠENÉHO-LÁZNÍ

Pùvod Mšena není dostateènì znám. Zda bylo založeno spolu s Budyní od Charvátù není prokázáno.
Název pochází nepochybnì od mechu, mšeti - mechem krýti.
Název Mšené se ujal až v 19. století, aby se obec rozlišila od Mšena u Mìlníka.
To se psalo Mšené u Budynì nad Ohøí. Teprve po druhé svìtové válce se ujalo Mšené-láznì.

                                                                     zdroj: obec Mšené-láznì V. Habada

Kontakt: Jaroslava Hujová  E-mail: knihovnamsenelazne@seznam.czgmail.com